Coalitiebesprekingen afgerond. Nieuw college van Baarn bekend

Afdrukken
Op woensdag 18 april hebben de onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP ingestemd met het coalitieakkoord 'Duurzaam en ondernemend vooruit!'. De maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en energietransitie, de woningbouwopgave en het verder verbeteren van het ondernemersklimaat hebben een nadrukkelijke plek gekregen in het coalitieakkoord.

De coalitie kijkt vooruit, gericht op de toekomst. Dit betekent toekomstbestendig wonen, werken, ondernemen en zorgen voor en met elkaar in onze prachtige gemeente. De financiën van de gemeente zijn op orde. Dit betekent dat de OZB jaarlijks slechts met maximaal de inflatiecorrectie wordt verhoogd.

De afgelopen week is door de coalitiepartijen ook gesproken over de wethouders kandidaten en de portefeuilleverdeling. De huidige wethouders Erwin Jansma (VVD), Theo Stroo (D66), Mariska de Koning (CDA) en André van Roshum (ChristenUnie-SGP) worden voorgedragen als wethouder tijdens de raadsvergadering van 25 april.

Voor de portefeuilleverdeling is gekeken naar de ambities vanuit het coalitieakkoord en naar een logische bundeling van portefeuilleonderdelen. Dit heeft geresulteerd in het toevoegen van de portefeuille Verkeer aan het pakket van Mariska de Koning en het onderbrengen van de portefeuille Werk en Inkomen bij Erwin Jansma. Gezien de duurzaamheidsambities wordt deze portefeuille ondergebracht bij de wethouders Mariska de Koning en Theo Stroo. Mariska de Koning gaat zich onder meer bezighouden met verduurzaming in algemene zin, zoals het Baarns Klimaatakkoord (BKA), duurzame mobiliteit en watermanagement. Theo Stroo richt zich met name op onze ambitie inzake de energietransitie en de financiële arrangementen die hier voor nodig zijn.

Dit heeft tot de volgende portefeuilleverdeling geleid:

Erwin Jansma (1,0 fte): ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport.

Theo Stroo (1,0 fte): financiën, P&O-beleid, strategisch vastgoed, communicatie (beleid, dienstverlening, burgerparticipatie), inkoopbeleid, onderwijs, kunst en cultuur, klantcontactcentrum (KCC), ICT en duurzaamheid (energietransitie en financiële arrangementen).

Mariska de Koning (0,7 fte): duurzaamheid (verduurzaming, BKA, duurzame mobiliteit, watermanagement), milieu, verkeer, inrichting en beheer openbare ruimte, begraafplaatsen en volksgezondheid.

André van Roshum (0,6 fte): jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking Sociaal domein, Lokaal Team De nieuwe wethouders hebben er veel zin in om zich ook de komende 4 jaar weer in te zetten voor de gemeente Baarn en de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken.

Het coalitieakkoord wordt op vrijdag 20 april om 16.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis ondertekend. Op woensdag 25 april wordt om 20.00 uur het coalitieakkoord door de raad besproken en het nieuwe college geïnstalleerd. U bent hierbij van harte welkom.

Namens de VVD Fractie,
Suzanne Oortman Gerlings, fractievoorzitter [Bron: Gemeente Baarn]