Emlakmania Emlak arayanlar icin dogru adres

Zondag, 12 Jul

Gemeente Baarn Adviesraad Sociaal Domein Baarn van start

Adviesraad Sociaal Domein Baarn van start

Afdrukken PDF
Op 3 juli is de nieuwe, brede Adviesraad Sociaal Domein van start gegaan. De leden zijn voor het eerst bij elkaar gekomen om kennis te maken en een aftrap te geven.

De nieuwe adviesraad is het officiële adviesorgaan van het College van B&W en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gehele spectrum van het sociale domein. Dat houdt in dat de belangen voor diverse doelgroepen, van jeugd tot ouderen, door de adviesraad worden behartigd.

Wethouder André van Roshum is blij en tevreden met de nieuwe, brede adviesraad. “Het heeft enige tijd gekost om deze adviesraad tot stand te laten komen en het college en de gemeenteraad wilden dit graag. Het sociaal domein is sinds de decentralisaties in 2015 enorm verbreed. Jeugdzorg, Passend Onderwijs, armoedebestrijding, werk en inkomen, doelgroepenvervoer, het ligt allemaal op het bordje van de gemeente.”

Integraal
“De verbindingen tussen de verschillende beleidsvelden in het sociale domein worden daarmee steeds belangrijker”, vervolgt wethouder van Roshum. “Eigen kracht, zelfredzaamheid en vrijwillige inzet van inwoners voor elkaar komen centraal te staan in combinatie met doelmatige ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Bij gezinnen met meerdere problemen hoort altijd sprake te zijn van integraliteit. Dit vraagt dan ook een adviesorgaan dat de beleidsterreinen vanuit een integraal perspectief kan beoordelen en hierop kan adviseren. Dat is met deze Adviesraad nu vormgegeven. We hopen dat de adviesraad z’n voelsprieten heeft in de Baarnse samenleving en zo goed kan beoordelen wat goed is voor inwoners.”

Adviesteams
De Adviesraad Sociaal Domein Baarn geeft advies over het sociaal domein. Binnen het sociaal domein vallen de diverse terreinen zoals de Jeugdwet (passend onderwijs), Wmo(zorg), Participatie (werk en inkomen), mantelzorgers en vrijwilligers en ouderen. De terreinen worden ondergebracht in drie adviesteams: Jeugd, Opvoeding en Onderwijs, Volwassenen tot 65 jaar en 65+.

Benoeming leden Adviesraad
In het voorjaar heeft er een wervingscampagne plaatsgevonden met als doel werven van leden voor de drie adviesteams en voorzitter voor de Adviesraad. De heer T. Posthumus Meyjes is door het College van B&W benoemd als voorzitter van de Adviesraad.
Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar

busy