Emlakmania Emlak arayanlar icin dogru adres

Zondag, 12 Jul

Adviesraden in Baarn

Adviesraden

Afdrukken PDF
De gemeente heeft een aantal 'adviseurs': groepen inwoners die de gemeente adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor bepaalde doelgroepen, gebieden of wijken. De Contactcommissie Lage Vuursche is een adviseur van het college. Daarnaast heeft de gemeente drie adviesraden. Tevens adviseren de bewonersgroepen de gemeente over zaken die leven onder de inwoners van hun wijken.

Stichting Seniorenraad Baarn

De Stichting Seniorenraad Baarn, opgericht in 1997, is een adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders als het gaat om de belangen van senioren in Baarn. Voor de verwezenlijking van haar doelstelling onderhoudt de Seniorenraad contacten met allerlei instanties in Baarn, die zich op welke wijze dan ook bezig houden met de belangen van senioren.

De Seniorenraad bestaat uit onafhankelijke leden en leden die door een ouderenbond zijn afgevaardigd, namelijk door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB).
Vrijwel elke maand houdt de Seniorenraad een openbare vergadering in dienstverleningscentrum De Leuning. Deze vergaderingen worden aangekondigd in de Seniorenhoek van de Baarnsche Courant.
 
Dagelijks bestuur:
Mevrouw A.M.Welling-Scholte Aalbes (vz)
Viottalaan 6
3741 HK Baarn
tel 035 541 5329
email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Mevrouw A. Engelberts (secretaris Stichting Seniorenraad Baarn)
tel. 035 541 6496
email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
website: www.seniorenraad-baarn.nl


Stichting Gehandicaptenbelangen

De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) heeft als doel het welzijn van mensen met een fysieke handicap in de gemeente Baarn te bevorderen. Zij doet dit door algemene belangenbehartiging van deze doelgroep. De SGB geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere het college van burgemeester en wethouders over beleidsbepaling en –uitvoering voor gehandicaptenzaken. De SGB bestaat uit twaalf leden waarvan een aantal ervaringsdeskundig is. De stichting maakt ook gebruik van de kennis van externe adviseurs. Sinds 2002 is de SGB het officiële adviesorgaan in het kader van de wettelijk verplichte Cliëntenparticipatie voor gemeenten.
 
De SGB heeft drie werkgroepen:
-         Werkgroep WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten);
-         Werkgroep Toegankelijkheid;
-         Werkgroep Vervoer.
 
Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn
Postbus 394
3740 AJ Baarn
tel 035-542 36 25
email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
website: www.sgbbaarn.nl

WMO Raad Baarn

De Wmo-raad vertegenwoordigt alle bewoners in Baarn met een beperking en mantelzorgers. Dit kan gaan om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking op lichamelijk en/of psychisch gebied. Maar ook vertegenwoordigen wij de mantelzorgers en vrijwilligers die zorgen voor mensen met een beperking.

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij adviseren gevraagd, maar ook ongevraagd over zaken die te maken hebben met de wijze waarop de gemeente Baarn de Wmo uitvoert.

Wmo-Raad Baarn
Postbus 15
3740 AA Baarn
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
www.wmoraadbaarn.nl

Baarns Diaconaal Platform

Het Baarns Diaconaal Platform is in 1995 opgericht als een interkerkelijk overlegorgaan, waarin de diaconieën van negen Baarnse kerken zitting hebben, te weten:
-         Hervormde Gemeente
-         Gereformeerde Kerk
-         R.K. Interparochiële Caritas Instelling
-         Ned. Gereformeerde Kerk
-         Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB
-         Doopsgezinde Gemeente
-         Chr. Gereformeerde Kerk
-         Leger des Heils
 
De gezamenlijke doelstellingen zijn:
- Diaconale hulpverlening op elkaar afstemmen en waar mogelijk gezamenlijk uitvoeren. 
- Het openstaan voor maatschappelijke noden in Baarn en aandacht hiervoor vragen bij de eigen achterban, de Baarnse samenleving en de overheid.
- Overleg met en ondersteuning van belangengroeperingen in Baarn, die opkomen voor de mensen in nood en zich inzetten voor gerechtigheid.

Postadres:

Ferd. Huycklaan 40
3743 AN Baarn

e. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Contactpersoon: mevr. A.M.G. Eijgenraamt
t. (035) 542 18 08


Contactcommissie Lage Vuursche

De Lage Vuursche is een klein dorp in een bosrijke omgeving op bijna 7 km afstand van Baarn. De contactcommissie heeft tot taak gevraagd of ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders over zaken welke van belang zijn voor De Lage Vuursche. De contactcommissie bestaat uit zeven leden, wonend in De Vuursche. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen worden zij door de stemgerechtigden van dit district gekozen voor de periode van vier jaar.

De Contactcommissie Lage Vuursche bestaat uit de volgende leden:

      1. P. Jorna (voorzitter)
      2. R. van Ginkel (secretaris)
      3. mw. I. de Boer
      4. mw. D. Bosch van Drakestein
      5. mw. Y. van Breen- de Witt
      6. mw. C.A. Tesselaar
      7. H. van Oosterom

De contactcommissie vergadert regelmatig over zaken die de Lage Vuursche aangaan. De vergaderingen zijn in Dorpshuis 'De Furs', Slotlaan 2 in Lage Vuursche. U bent van harte welkom. Informatie over vergaderdata, activiteiten en resultaten worden bekend gemaakt in de Vuursche Nieuwsbrief die huis-aan-huis in de Lage Vuursche verspreid wordt.

Secretaris:

de heer R. van Ginkel
Beukenhof 1
3749 AV Lage Vuursche

t. (06)52 30 21 27De externe commissie bezwaarschriften

De externe commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie (als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht). Kort gezegd heeft de commissie de taak om het bestuur te adviseren over alle bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend, met uitzondering van zaken op het gebied van gemeentelijke belastingen, rechtspositie van ambtenaren en de Wet Werk en Bijstand. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de medewerkers van Juridische Zaken van de gemeente. U kunt contact opnemen met de commissie (035) 548 17 49.

Mis(s) Minima

Werkgroep Mis(s) Minima is een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een minimuminkomen. Zij doet dit onder andere door het geven van informatie en advies. Ook kan zij helpen bij het invullen van formulieren. De werkgroep spant zich daarnaast in om de politiek te beïnvloeden zodat een ruimhartig minimabeleid wordt gerealiseerd. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. Werkgroep Mis(s) Minima houdt elke tweede en vierde donderdag van de maand spreekuur in het gebouw van Wegwijs.
 
Werkgroep Mis(s) Minima
p/a mw. M.H. Dijkstra
Schaepman 124, 3741 VE Baarn
t. (035) 543 62 22

Stichting Allochtonenraad Baarn

De allochtonenraad is samengesteld uit allochtone burgers van de gemeente Baarn. Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over het gemeentelijk beleid als het gaat om de belangen van allochtonen in Baarn.

Stichting Allochtonenraad Baarn
Postbus 528,
3740 AM Baarn
Inl.: Dhr. Cavit Karaman (voorzitter)

Woon Advies Commissie voor de woningbouw

De Woonadviescommissie (WAC) Baarn is één van de 300 plaatselijke en regionale commissies die in Nederland werkzaam zijn als woonconsumentenorganisatie. De WAC is een door het gemeentebestuur aangestelde commissie. Zij heeft een adviserende taak bij ontwerpen van nieuwe woningen, renovatie en plannen voor de woonomgeving en utiliteitsgebouwen, waarbij aanpasbaar en duurzaam bouwen voorop staan.

Adresgegevens:

Postbus 643
3740 AP Baarn
contactpersoon: mevr. M.L.Vries-Lengers
tel 035-5412883 


Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar

busy